Prima pagina
 Servicii
 Despre noi
 Angajari
 Contact
Abonament noutati
Pentru a primi noutati pe email, va rugam sa introduceti adresa dvs. de email:

OG 65/1994 republicata privind expertii contabili si contabilii autorizati (01-02-2008)

In MO nr. 13 din data de 8 Ian 2008 a fost republicata OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi


CAPITOLUL I
Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat

Art. 1. - Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.
Art. 2. - (1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.
(2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.
(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.
Art. 3. - (1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
(2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi avizat de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 4. - (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are capacitate de exerciţiu deplină;
b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.
(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
Art. 5. - Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are capacitate de exerciţiu deplină;
b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

CAPITOLUL II
Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat


SECŢIUNEA 1
Expertul contabil

Art. 6. - Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:
a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;
b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;
d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;
e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică;
f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;
g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;
h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.
Art. 7. - Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.
Art. 8. - Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.
Art. 9. - Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale;
c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili;
d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.SECŢIUNEA a 2-a
Contabilul autorizat

Art. 10. - Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:
a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;
b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare.
Art. 11. - Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.


SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii comune privind experţii contabili şi contabilii autorizaţi

Art. 12. - (1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituţiile la care sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor.
(2) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările prevăzute la art. 6 şi 10, în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.
(3) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către experţii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de cel puţin 5 ani, precum şi de către societăţile comerciale membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Art. 13. - Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii.
Art. 14. - Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.
Art. 15. - Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 şi 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracţiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.


SECŢIUNEA a 4-a
Răspunderile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi

Art. 16. - (1) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.
(2) Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condiţiile legii, în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile.
Art. 17. - (1) Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.
(2) Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL III
Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi


SECŢIUNEA 1
Organizarea şi atribuţiile Corpului Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi

Art. 18. - Se înfiinţează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în municipiul Bucureşti.
Art. 19. - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi constituie filiale, fără personalitate juridică, în reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.
Art. 20. - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii:
a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;
b) organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;
f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate;
g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;
i) editează publicaţii de specialitate;
j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.


SECŢIUNEA a 2-a
Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

Art. 21. - (1) Activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 10 pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În tablou sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, separat de contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial.
(2) Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se face pe două secţiuni:
- secţiunea experţilor contabili;
- secţiunea contabililor autorizaţi.
(3) Evidenţa persoanelor care au promovat examenul de admitere şi se află în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
(4) Membrii care nu exercită profesia vor fi înscrişi în capitole distincte, în cadrul secţiunilor prevăzute la alin. (2).
(5) Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Art. 22. - (1) Înscrierea în Tabloul Corpului a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se face, la cerere, de către filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacă cei în cauză fac dovadă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c), respectiv art. 5 lit. a) şi c).
(2) Contestaţia împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării şi se soluţionează de conducerea secţiunii experţilor contabili sau a contabililor autorizaţi, după caz, în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Hotărârile secţiunilor pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului, în termen de 15 zile de la primirea acestora, şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii contestaţiei. Deciziile Consiliului superior al Corpului sunt definitive.
(3) După înscrierea în tablou, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun jurământ scris.
(4) Jurământul are următoarea formulare:
"Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)".
Art. 23. - (1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.
(2) De asemenea, sunt radiaţi din evidenţă experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c), ori au săvârşit abateri grave de altă natură, prevăzute în regulament, precum şi cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul şi la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.
Art. 24. - Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, au obligaţia să comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor.
Art. 25. - Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, în interesul profesiei membrilor săi.
Art. 26. - Persoanele fizice sau juridice străine, care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au această specializare, în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state şi dacă au susţinut examenul vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile.


SECŢIUNEA a 3-a
Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi

Art. 27. - (1) Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior.
(2) La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei şi biroul permanent al acestuia.
Art. 28. - Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale se controlează de către cenzori aleşi de Conferinţa naţională şi, respectiv, de adunările generale.
Art. 29. - (1) Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se stabilesc prin Regulamentul aprobat de Conferinţa naţională, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Justiţiei.
(2) Orice modificare şi/sau completare a regulamentului se face numai în limita reglementărilor legale şi în conformitate cu prevederile alin. (1).
Art. 30. - (1) Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se constituie din membrii Consiliului superior al Corpului, membrii consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ai comisiilor de disciplină şi din reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor de pe lângă Consiliul superior al Corpului şi consiliile filialelor, precum şi din câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filială desemnat de adunarea generală.
(2) Conferinţa naţională este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(3) Prima conferinţă va fi formată din preşedinţii filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi delegaţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în condiţiile alin. (1).
(4) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţională. Aceasta este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1).
Art. 31. - Conferinţa naţională are următoarele atribuţii:
a) stabileşte direcţiile de bază pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;
b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, modificările şi completările acestuia, avizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Ministerul Justiţiei, precum şi Codul etic al profesioniştilor contabili, care vor fi transmise de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
d) aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor acestuia, precum şi pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege şi revocă membrii Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examinează activitatea desfăşurată de Consiliul superior şi de consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi dispune măsurile necesare;
g) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea comisiei superioare de disciplină. Contestarea sancţiunilor hotărâte de Conferinţa naţională poate fi făcută la Secţia contencios administrativ a Curţii de Apel, în termen de 30 de zile de la data înştiinţării oficiale. Hotărârile Curţii de Apel sunt definitive;
h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului superior şi consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
i) alege şi revocă preşedintele şi 2 membri ai comisiei superioare de disciplină;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta ordonanţă.
Art. 32. - (1) Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă desfăşoară activitate în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.
(2) Preşedintele Consiliului superior, membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii, mandatele a jumătate din membrii aleşi încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizaţi prin vot secret. Celorlalţi membri, după 4 ani, le încetează mandatul şi nu mai sunt înscrişi în listele de candidaţi. Preşedintele şi membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit.
(3) Preşedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate.
(4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile şi filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
(5) Preşedintele Consiliului superior şi preşedinţii filialelor judeţene nu pot avea atribuţii referitoare la conducerea executivă a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
(6) Preşedintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
Art. 33. - (1) Pe lângă Consiliul superior funcţionează Comisia superioară de disciplină, compusă din 7 membri titulari şi 7 supleanţi, astfel:
a) preşedintele şi 2 membri experţi contabili aleşi de Conferinţa naţională pentru un mandat de 4 ani dintre experţii înscrişi în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită;
b) 2 membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor;
c) 2 membri desemnaţi de ministrul justiţiei.
(2) În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii.
(3) Comisia superioară de disciplină aplică sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 17 şi soluţionează contestaţiile la hotărârile disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.
(4) Contestaţiile împotriva hotărârilor aplicate de Comisia superioară de disciplină se depun la Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi care decide.
Art. 34. - (1) Adunarea generală a filialelor este formată din membrii experţi contabili şi contabili autorizaţi, cu domiciliul stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz.
(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.
(3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, în termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la alin. (1).
Art. 35. - Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii:
a) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia;
b) asigură buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe plan local;
c) alege şi revocă membrii consiliului filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cenzorii;
d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
e) examinează activitatea desfăşurată de consiliul filialei şi de comisia de disciplină care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de regulament sau hotărâte de Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
Art. 36. - (1) Pe lângă consiliul filialei funcţionează o comisie de disciplină, compusă din 5 membri titulari şi 5 supleanţi: preşedintele şi 4 membri aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experţi contabili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.
(2) În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii.
(3) Comisia de disciplină a filialei aplică sancţiunile prevăzute la art. 17 lit. a), b) şi c).
Art. 37. - (1) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:
- taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
- taxa de înscriere în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
- cotizaţiile membrilor stabilite pe tranşe de venituri;
- încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
- donaţii;
- alte venituri din activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale, stabilite prin regulament.
(2) Taxele de înscriere în evidenţă şi cotizaţiile pe tranşe de venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

CAPITOLUL IV
Supravegherea publică

Art. 38. - Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 39. - Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au următoarele îndatoriri:
a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului superior, fără drept de vot;
b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate ataca hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procedura prealabilă nu este obligatorie.
Art. 40. - Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută la art. 39 lit. b), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate, precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, precum şi, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor, în termen de 7 zile de la adoptarea acestora.
Art. 41. - Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii:
a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină, fără drept de vot;
b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;
c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;
d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra hotărârilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. b) şi c).
Art. 42. - (1) Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art. 39 şi 41, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu cel puţin 7 zile înainte.
(2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei şi Finanţelor poate exercita căile de atac, în condiţiile legii.
Art. 43. - (1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.
(2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat fără viza anuală se sancţionează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
Art. 44. - Hotărârile şi deciziile de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 45. - Persoanele care au calitatea de expert contabil în condiţiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică îşi păstrează această calitate dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c).
Art. 46. - Organizarea adunărilor generale de constituire a filialelor, precum şi a primei conferinţe naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se va asigura de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.
Art. 47. - (1) Atribuţiile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti*) privind activitatea de expertiză judiciară contabilă şi tehnică, referitoare la evidenţa şi recomandarea experţilor, urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judeţene şi al municipiului Bucureşti.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor preda tribunalelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, evidenţele experţilor contabili şi experţilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum şi lucrările curente privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică judiciară, în vederea asigurării desfăşurării activităţii de expertiză judiciară conform reglementărilor legale.
(3) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), se suplimentează statele de funcţii ale tribunalelor cu câte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucureşti cu 3 asemenea posturi.
Art. 48. - (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor vira în contul filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România soldul privind cota de 10% reţinută din onorariile încasate pentru expertize contabile.
(2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnică se va vira în contul Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
Art. 49. - (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică se abrogă. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnică rămân în vigoare.

 
Daca aveti sugestii, intrebari sau comentarii va rugam sa ne contactati office@expertus.ro
Inapoi la pagina de noutati

 

Romana   English
Aici Curs BNR
 
Noutati
Modificari la Codul de procedura fiscala (CPF)
(09-10-2014)

Audit financiar, audit intern, audit statutar
(08-10-2014)

Administrare contribuabili mijlocii
(07-10-2014)

DECLARATII fiscale, declaratii de asigurari sociale, situatii financiare, fise fiscale, fond mediu
(25-09-2014)

TARIFE / ONORARII - AUDIT, Situatii financiare (Bilant), CONTABILITATE, CONSULTANTA, PLAN DE AFACERI
(24-09-2014)

Modificarea cotelor de CAS
(19-09-2014)

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoane
(02-09-2014)

Registrul operatorilor intracomunitari
(30-08-2014)

Contribuabili inactivi (inactivare, reactivare, indreptare erori, formulare, alte prevederi)
(18-07-2014)

Modificarea Codului fiscal (privind deducerea speciala pentru credite bancare)
(27-06-2014)

LEGE privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania
(26-06-2014)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 pentru modificarea si completarea Codului fiscal
(25-04-2014)

Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale
(11-04-2014)

Procedura de angajare a raspunderii solidare din CPF - instructiuni
(04-02-2014)

Agenda obligatiilor fiscale
(01-12-2013)

Toate noutatile...
 
Design si programare: Paul Fratila
Copyright ©2001-2012 Auditax. Toate drepturile rezervate.